نیوز 34

... ډیر ژر

پښتو وېبپاڼه د جوړېدو په حال کې ده او ډېر ژر به د لاسرسي وړ وي.